Jesteś tutaj

Dział Księgowości

Kod jednostki: AFK1

Zakres zadań działu:

 1. prowadzenie księgowości w systemie bilansowym i pozabilansowym w ujęciu syntetycznym i analitycznym wynikającym z Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont,
 2. prowadzenie ewidencji analitycznej ilościowo-wartościowej rzeczowych składników majątku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz aparatury naukowo-badawczej,
 3. sprawdzanie  stawek amortyzacyjnych oraz naliczanie umorzeń i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 4. ewidencja przychodów uczelni i analiza dowodów dokumentujących przychody w zakresie ich zgodności z wewnętrznymi aktami prawnymi, decyzjami, umowami, cennikami, budżetami i innymi dokumentami,
 5. dekretowanie dowodów księgowych, ich ewidencja i zatwierdzanie w systemie SIMPLE ERP.
 6. prowadzenie ewidencji operacji na rachunkach bankowych w PLN i walutach obcych,
 7. prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT, sporządzanie centralnego rejestru podatku VAT oraz  deklaracji podatkowych VAT, VAT-UE
 8. kontrola wystawionych przez jednostki uczelni faktur wewnętrznych „WNT” i „IU”, OO
 9. sporządzanie i terminowe przesyłanie do US Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 10. prowadzenie ewidencji kosztów w układzie rodzajowym z uwzględnieniem przepisów podatkowych oraz przygotowanie danych do sporządzania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
 11. ewidencja rozliczeń z tytułu niedoborów, szkód i nadwyżek,
 12. analiza kont rozrachunkowych z dostawcami i odbiorcami oraz naliczanie odsetek za zwłokę w zapłacie należności od kontrahentów krajowych,
 13. prowadzenie korespondencji z wierzycielami i dłużnikami w sprawie ustalenia zgodności sald, brakujących faktur oraz zadłużeń, z wyłączeniem rozrachunków z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej,
 14. przygotowanie dokumentacji w celu windykacji należności w drodze postępowania sądowego,
 15. współpraca z poszczególnymi jednostkami WUM w zakresie zadłużeń na kontach osobowych i rozrachunkowych, w szczególności w zakresie rozrachunków z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej,
 16. ewidencja należności oraz prowadzenie rozrachunków ze  studentami krajowymi i zagranicznymi z tyt. opłat za studia i za akademiki
 17. przeniesienie kosztów i przychodów na wynik finansowy roku obrotowego,
 18. sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych z zakresu rachunkowości,
 19. udzielanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.